Milieu

Febris Basispakket Milieukundige Begeleiding

Elk bedrijf dient al snel een aantal milieuverplichtingen na te leven. Denk maar aan de diverse milieuvergunningsvoorwaarden gekoppeld aan de vereiste milieuvergunning. Febris is de gids door ingewikkelde wetten en reglementeringen en ontwart het kluwen van vergunningen en inspecties.
Daarnaast worden sommige bedrijven verplicht om zich te laten begeleiden door een milieucoördinator.

milieucoordinator

Febris Milieucoördinatie en advies

Uw externe milieucoördinator

Bedrijven die volgens Vlarem zijn ingedeeld in de eerste klasse , zijn (meestal) verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Febris neemt de decretaal vastgelegde taken op zich en zorgen voor een correcte opvolging van het milieubeleid van uw onderneming.
Uw adviseur van de interne milieucoördinator
Vele bedrijven hebben reeds een milieucoördinator in dienst. Vaak heeft deze ook nog andere taken, in de productie of als preventieadviseur. Regelmatig merken we bij Febris dat het bijblijven en dieper ingaan op milieuverplichtingen een moeilijke en tijdrovende taak is. Febris helpt de interne milieucoördinator op de hoogte te blijven en kan zelfs instaan voor de verslaggeving naar de bedrijfsleiding. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de interne milieucoördinator.

Uw milieuadviseur

Ook wanneer het aanstellen van een milieucoördinator niet verplicht is, kan Febris een adviserende rol spelen. De te volgen milieuregels zijn immers dezelfde, of het bedrijf nu in klasse 2 of in klasse 1 is ingedeeld. Ook kleinere bedrijven worden geconfronteerd met wetgeving rond afvalwaterheffingen, verpakkingen of emissiemetingen.milieuwetgeving - uitstoot

Taken van de milieucoördinator of milieuadviseur:

  • advies over milieuwetgeving van toepassing voor uw bedrijf: Vlarem, Vlarema, Vlarebo,… ;
  • advies over uit te voeren metingen en keuringen binnen uw bedrijf: afvalwateranalyses en luchtemissiemetingen, keuringen van drukvaten en stookolietanks,…;
  • registratie en controle van de resultaten van deze metingen en keuringen;
  • overleg met verschillende overheidsinstanties (gemeente, provincie, OVAM, VMM ,…) en omwonenden;
  • evaluatie van de milieu-impact van geplande investeringen

De overheid vraagt bij de meeste bedrijven jaarlijks een aantal milieugegevens op. Febris geeft u hierover het nodige advies, of neemt deze taken op zich. Het gaat vooral over volgende verplichtingen:milieu effecten rapport

  • verpakkingenadministratie: aangiften aan Fost-Plus, Val-I-Pac of IVCIE , opmaak preventieplannen rond verpakkingsafval en jaarlijkse evaluatie;
  • afvalwateraangifte bij VMM, aanvraag en melden meetcampagne, opvolging en melden van resultaten, berekening voordeligste aangifte (forfaitair of uitgebreid);
  • grondwateraangifte;
  • Aangiftes in het kader van de aanvaardingsplicht van bepaalde afvalstoffen (batterijen, elektrische toestellen,…);
Milieuvergunning

Strategisch advies en begeleiding project
Uw project wordt getoetst aan de vigerende wetgevingen en gescreend ten opzichte van deze wetgevingen om de haalbaarheid van het project te kunnen evalueren.
Strategische overlegvergaderingen met de overheid evenals met adviesverlenende instanties worden desgewenst voorbereid en opgevolgd. Op basis van de resultaten van dit overleg wordt er vervolgens beslist in welke richting het project verder kan evolueren.

Dossiersamenstelling
Voor de samenstelling van het dossier wordt uw project als het ware vergunningstechnisch ‘gescreend’ om de meest gunstige, en bijgevolg de hoogste haalbaarheid, te kunnen bekomen. Samen met het dossier worden de nodige milieuplannen getekend. Het dossier wordt in het nodige aantal exemplaren ingediend bij de bevoegde overheid.milieuvergunning

Behandeling van het dossier door de overheid
Tussen het moment van indienen van de aanvraag en het betekenen van de beslissing wordt het project informatief opgevolgd door Febris. Indien noodzakelijk kan deze opvolging gebeuren via vergaderingen met de betrokken instanties. Indien er bijkomende informatie gevraagd wordt door de adviserende diensten, zal deze door Febris aangeleverd worden.
Het dossier wordt tevens inhoudelijk verdedigd door Febris tijdens de bespreking van de aanvraag op de provinciale milieuvergunningencommissie.

Implementatie van vergunningsvoorwaarden en nazorg
Na grondig screenen van de afgeleverde milieuvergunningsvoorwaarden, worden de plannen opgemaakt om, indien nodig, conformiteit van de exploitatie te verzekeren.

Flyer Basispakket Milieukundige Begeleiding

Als u meer informatie wenst die u ook offline ter beschikking wil hebben dan kan u de flyer met het basispakket milieukundige begeleiding hier downloaden.