Veiligheid en gezondheid

Elke werkgever heeft de verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers op het werk. Om dit te waarborgen is hij verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Binnen deze dienst moeten één of meer preventieadviseurs aangesteld worden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag dit ook de werkgever zelf zijn. Een preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers) bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Febris Biorisk kan deskundige ondersteuning geven aan de intern aangestelde preventieadviseur.

Ondersteuning van de preventieadviseur

Met de ‘Ondersteuning van de preventieadviseur’ biedt Febris op een pragmatische wijze en met kennis van zaken, telkens wanneer u dit wenst, een antwoord op uw vragen of knelpunten. Onder meer volgende veiligheidsthema’s kunnen hierbij aan bod komen:

o Juridisch en technisch advies inzake de welzijnswetgeving
o Opmaken en uitvoeren van risicoanalyse en -evaluatie,
o Opmaak en begeleiding van globaal preventieplan (GPP), jaaractieplan (JAP)
o Opmaak noodplannen
o Ondersteuning bij de veiligheidsadministratie
o Opstellen van een wetgevingsregister veiligheid/welzijn
o Uitvoeren van compliance audits en opstellen van veiligheidschecklists
o Advies inzake opslag van gevaarlijke producten
o Uitvoeren van interne audits
o Opmaken van een inventaris van aanwezige arbeidsmiddelen en bijkomend opmaak van de indienststellingsverslagen voor alle op de werkvloer gebruikte arbeidsmiddelen (toestellen, ladders, …)
o Opmaak van veiligheidsinstructies voor werken met chemische stoffen
o Uitwerken van een eenvoudige systematiek voor de opvolging van wettelijke keuringen
o Samenstellen van een correcte en volledige onthaalbrochure
o Onderzoeken van arbeidsongevallen
o Adviezen inzake specifieke vragen (EHBO, …)

Training – Interne bedrijfsopleidingen veiligheid

Als werkgever moet u volgens de milieu en preventiewetgeving uw medewerkers goed informeren over de milieu en veiligheidsrisico’s van het werk. Veel bedrijven organiseren daarom interne opleidingen en toolbox meetings. Tijdens deze trainingen en/of instructiebijeenkomst informeert de direct leidinggevende of de preventieadviseur of de milieucoördinator het team over veiligheid, gezondheid en milieu. Meer zelfs de werkgever dient de medewerkers aantoonbaar te informeren over de werkrisico’s en de beheersmaatregelen. Dit kan door interne opleidingen en/of toolbox meetings te organiseren. Febris heeft uitgebreide ervaring met het geven van opleidingen en toolbox meetings in de biotech, (bio)pharmaceutische, en andere industriesegmenten, zowel in een R&D als in een productie omgeving.

Risicoanalyse

Om de relevante risico’s van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen, is het noodzakelijk om een systematische risicoanalyse uit te voeren. De risico-analyse is de hoeksteen van het veiligheids- en preventiebeleid. Middels het uitvoeren van een risicoanalyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden, en welke acceptabele “rest-risico’s” overblijven.